MENU

Congress Information

Faculty List

International Faculty

Australia
Karlheinz Peter

 

China
Lu-Ya Wang

 

Hong Kong 
Brian Tomlinson

 

Israel
Gregory Livshits

 

Japan
Hidenori Arai  Kazuomi Kario Tomonori Okamura
Koh Ono Morishita Ryuichi Naohiko Takahashi
Daisuke Yabe Shizuya Yamashita  

 

Korea
Hyuk-Jae Chang

 

Philippines
Rody Sy

 

The Netherlands 
G. Kees  Hovingh

 

United Kingdom
Kausik Ray Gerald F Watts  

 

USA
Pao-Hwa Lin Joseph Miano Jennifer Gaye Robinson

Wai Hong Wilson Tang

 

Domestic Faculty (Taiwan)

Ting-Hsing Chao Min-Ji Charng Hsin-Jen Chen
Jaw-Wen Chen Kuo-Liong Chien Tina Chiou
Jeng-Jiann Chiu Yu-Wei Chiu Chaur-Jong Hu
Po-Hsun Huang Jiann-Shing Jeng Hsin-Chih Lai
Yi-Heng Li Tsung-Hsien Lin Wen-Yuan Lin
Yi-Chin Lin Ping-Yen Liu  Wen-Harn Pan
Wayne H.-H. Sheu Kou-Gi Shyu Cheng-Huang Su
Ta-Chen Su Chih-Yuan Wang Yu-Chen Wang
Chau-Chung Wu Chih-Cheng Wu Ming-Ting Wu
Tao-Cheng Wu Wei-Kai Wu Yen-Wen Wu
Kai-Chien Yang Kuen-Cheh Yang Hung-I Yeh
Wei-Hsian Yin Hon-Kan Yip Chun-Ho Yun