MENU

Congress Information

Faculty List

International Faculty

Australia    
Roger Chen Edward Denis Janus Anthony Keech
Richard O'Brien Karlheinz Peter  
China    
Changlin Lu Daqing Zhang Jing Zhou
Germany    
Hendrik Bartolomaeus    
Hong Kong     
Yu Huang Brian Tomlinson  
Israel    
Gregory Livshits    
Italy    
Alberico Catapano    
Japan    
Hidenori Arai  Kensuke Egashira Kazuomi Kario
Katsumi Miyauchi Ryuichi Morishita Toyoaki Murohara
Yukiko Nakano Tomonori Okamura Koh Ono
Yasufumi Sato Naohiko Takahashi Daisuke Yabe
Shizuya Yamashita    
Malaysia    
Hapizah Nawawi    
Philippines    
Rody Sy    
Singapore    
Hui Jeremy Chow Bernard Kwok Tavintharan Subramaniam
South Korea    
Hyuk-Jae Chang Yong Song Gho Joo-Young Hahn
Kyoung Kon Leonard Kim Soo Lim  
The Netherlands     
G. Kees  Hovingh    
UK    
Kausik Ray Gerald F. Watts  
United States    
Kelley Robert Branch Yun Fang Robert G. Gourdie
Li-Li Hsiao Pao-Hwa Lin Joseph Miano
Jennifer Gaye Robinson Wai Hong Wilson Tang  

 

(Listed in Alphabetical Order of Region and Last Name)

Domestic Faculty (Taiwan)

Kuan-Cheng Chang Wei-Chin Chang Yi-Cheng Chang
Ting-Hsing Chao Min-Ji Charng Chen-Huan Chen
Hsin-Jen Chen Jaw-Wen Chen Po-Sheng Chen
Zhih-Cherng Chen Hao-Min Cheng Benjamin N. Chiang
Fu-Tien Chiang Kuo-Liong Chien Jeng-Jiann Chiu
Tina H. T. Chiu Yu-Wei Chiu Chih-Sheng Chu
Chuang-Ye Hong Jia-Yin Hou I-Chang Hsieh
Chih-Hsin Hsu Kung-Hong Hsu Chaur-Jong Hu
Chien-Ning Huang Chin-Chou Huang Jian-Long Huang
Po-Hsun Huang Juey-Jen Hwang Hsu-lung Jen
Jiann-Shing Jeng Jimmy Jyh-Ming Juang Cheng-Yuan Kao
Wei-Jei Lee Yi-Nan Lee Yi-Heng Li
Hung-Yuan Li Chao-Feng Lin Ching-Ling Lin
Shing-Jong Lin Wen-Yuan Lin Yen-Hung Lin
Yi-Chin Lin Yu-Hui Lin Yen-Wen Liu
Ping-Yen Liu  Wen-Harn Pan Yi-Jing Sheen
Wayne Huey-Herng Sheu Kou-Gi Shyu Cheng-Huang Su
Ta-Chen Su Pi-Shan Sung Shih-Hsien Sung
I-Hsien Tsai Kwo-Chang Ueng Jun-Sing Wang
Ling Danny Wang Yu-Chen Wang Kang-Ling Wang​
Wen-Jang Wong Chau-Chung Wu Chih-Cheng Wu
Hua-Lin Wu Mei-Han Wu Ming-Ting Wu
Tao-Cheng Wu Wei-Kai Wu Yen-Wen Wu
Yih-Jer Wu Kai-Chien Yang Kuen-Cheh Yang
Yi-Ching Yang Hung-I Yeh Shaw-Fang Yet 
Wei-Hsian Yin Hon-Kan Yip Chun-Ho Yun 

 

(Listed in Alphabetical Order of Last Name)