MENU

Congress Information

Committee

Organizing Committee

Congress Chairman:
Hung-I Yeh

Congress CEO:
I-Chang Hsieh

Taiwan Society of Lipids & Atherosclerosis President:
Yi-Heng Li

Scientific Committee

Scientific Committee Chairman:
Ping-Yen Liu

Scientific Committee Vice-Chairman:
Po-Hsun Huang

  Scientific Committee Member:

 
  Ting-Hsing Chao Min-Ji Charng Jaw-Wen Chen
  Jun-Fu Chen Fu-Tien Chiang Jia-Yin  Hou
  I-Chang Hsieh Chin-Chou Huang Hsu-Lung Jen
  Yi-Heng Li Yen-Wen Liu Wayne H.-H. Sheu
  Kou-Gi Shyu Ta-Chen Su I-Hsien Tsai
  Kwo-Chang Ueng Ling Wang Chau-Chung Wu
  Chia-Ching Wu Hua-Lin Wu Ming-Ting Wu
  Yen-Wen Wu Yih-Jer Wu Yi-Ching Yang
  Hung-I Yeh Wei-Hsian Yin  

 

Member(Listed in alphabetical order of English Last Name)

Kuan-Cheng Chang

Wei-Ting Chang

Ting-Hsing Chao

Min-Ji Charng

Jaw-Wen Chen

Jung-Fu Chen

Fu-Tien Chiang

Nain-Feng Chu

Leh-Chii Chwang

Chin-Chou Huang

Hsu-Lung Jen

Yen-Wen Liu

Wen-Harn Pan

Wayne Huey-Herng Sheu

Kou-Gi Shyu

Ta-Chen Su

I-Hsien Tsai

Kwo-Chang Ueng

Danny Ling Wang

Kuo-Yang Wang

Wen-Jang Wong

Chau-Chung Wu

Chia-Ching Wu

Ming-Ting Wu

Yen-Wen Wu

Yih-Jer Wu

Wei-Hsian Yin