MENU

Congress Information

Committee

Organizing Committee

Congress Chairman:
Hung-I Yeh

Congress CEO:
I-Chang Hsieh

Taiwan Society of Lipids & Atherosclerosis President:
Yi-Heng Li

Scientific Committee

Scientific Committee Chairman:
Ping-Yen Liu

Scientific Committee Vice-Chairman:
Po-Hsun Huang

Member(Listed in alphabetical order of English Last Name)

Kuan-Cheng Chang

Chin-Chou Huang

Danny Ling Wang

Wei-Ting Chang

Hsu-Lung Jen

Kuo-Yang Wang

Ting-Hsing Chao

Yen-Wen Liu

Wen-Jang Wong

Min-Ji Charng

Wen-Harn Pan

Chau-Chung Wu

Jaw-Wen Chen

Wayne Huey-Herng Sheu

Chia-Ching Wu

Jung-Fu Chen

Kou-Gi Shyu

Ming-Ting Wu

Fu-Tien Chiang

Ta-Chen Su

Yen-Wen Wu

Nain-Feng Chu

I-Hsien Tsai

Yih-Jer Wu

Leh-Chii Chwang

Kwo-Chang Ueng

Wei-Hsian Yin